-----------

REGLEMENTEN FJR2 - 13.kompanie

DUTCH ONLY

Om evenementen, zijnde static shows, documentaires, film, e.a. op een veilige manier te laten verlopen qua het gedrag van de personen, omgang met wapens en respecteren van veiligheidsmaatregelen zijn hieronder enkele regels die moeten nageleefd worden binnen onze groep.

-Het niet naleven hiervan kan betekenen; verwijdering van het evenement, schorsing van het lidmaatschap, enz… en bij ernstige misdrijven strafrechtelijke vervolging.

- IEDER LID MOET:
-18 jaar en ouder zijn, dit is belangrijk om de verzekering
- fysiek en mentaal fit zijn
- op de hoogte zijn van wat ze doen, hoe en waarom, zonder een politieke mening te hebben
- moet zijn materiaal goed onderhouden
- moet op elk evenement zijn goede wil tonen
- en op tijd laten weten waar en wanneer hij aanwezig zal zijn

1. Reglement betreffende uiterlijk:

-Het haar: dient geknipt te worden boven de oren, de kraag, zijwaarts opgeschoren en langs de oren of kort geschoren (militair voorkomen).Enkel een natuurlijke haarkleur is toegestaan.Dient voornamelijk om pasfoto's te maken, en periodiek over te komen.
-Bakkebaarden: geen enkel type of vorm wordt aanvaard! Geen geitensik, in geen enkele periode.Voor degene met een beginnende baardgroei, glad geschoren is de regel!
-Scheren: gebeurt voor elk evenement (tenzij anders gezegd, evenement als typisch frontsoldaat), indien u een geweldige baardgroei hebt dan neemt u scheergerei mee!
-Snorren: het dragen van een snor wordt ontmoedigd. Als je er toch één wilt dragen zal deze de mondhoeken niet overschrijden, hij zal smal in voorkomen zijn ..
-Juwelen: worden gelimiteerd tot het dragen van huwelijksring.Géén enkele andere vorm van sierring, oorring, tongpiercings, gezichtspiercing zijn toegelaten!
- Tatoeages: Zichtbare tatoeages in nek, aangezicht, handen, ... worden niet toegelaten~ Dit om historische redenen!
-Horloges:Géén digitale polshorloges. Zakhorloges (met ketting), of periodieke polshorloges met wijzers zijn toegelaten. GSM' s en andere mogelijke vormen van communicatiemiddelen, gelieve zo veel mogelijk te weren. Indien je dit toch wenst, gelieve te zorgen dat het toestel uit staat of stil en zo weinig mogelijk zichtbaar, zodat dit niet tijdens het evenement stoort aan periodieke incorrectheid.

2. Reglement betreffende uniform:

Enkel de uniform-en uitrusting stukken die in de handleidende gids staan die elk nieuw lid krijgt bij het tekenen van zijn lidmaatschap, mogen aangekocht worden. Alle andere items mogen niet gedrag én worden!
De handleidende gids is overzichtelijk genoeg zodat zeker géén miskoopjes gedaan kunnen worden, nieuwe leden zullen altijd bijgestaan worden door een ervaren iemand die deze persoon op weg zal helpen bij het aanschaffen van de volledige vereiste uniform-en uitrustingsstukken.
Elk lid dient zich in orde te stellen met de groepsregels i.v.m. het vereiste uniform, haarsnit, wapens, uitrusting, enz.... en dient dit te onderhouden (goed kwaliteitsmateriaal).

3. Gedragsreglement:

FjR.2 leden moeten zich er steeds van bewust zijn dat het uniform dat zij dragen schokkend kan overkomen.Het is daarom van groot belang dat zij volgende regels strikt in acht nemen:

-Nazi-groeten zijn ten strengste verboden binnen de groep, ook de Heil Hitler kreet!
.Verheerlijking van het regime dat tijdens Duitsland gevoerd werd tijdens W02 is niet toegelaten.
-Racisme of anti-semitisme.
-Vlaams Nationale kentekens of insignes dragen binnen de groep.
-Politieke reclame zal niet- en nooit getolereerd of gemaakt worden in de groep of op publieke shows, op géén enkele manier!
-Alle items die betrokkenheid hebben tot SS troepen en Hitlerjugend zijn ten strengste. verboden.
-Het uitbeelden van SS troepen en Hitlerjugend word niet toegestaan binnen de groep, ook lid zijn van een andere groep die SS uitbeeld en /of deelnemen aan een evenement in SS kledij, zonder medeweten van de verantwoordelijke, zal gestraft worden met onmiddellijke uitsluiting uit de groep.
-Een eventuele uitzondering KAN zijn voor filmopnames, maar niet zonder medeweten van de groepsverantwoordelijke en / of de overkoepelende organisatie! .
Leden die zich aan bovenvermelde regels schuldig maken worden onmiddellijk uit de vereniging verwijderd !

Verder moeten volgende regels ook in acht genomen worden tijdens een evenement:
-Nooit in discussie gaan met bezoekers, respecteer ieder zijn mening. Leg steeds uit wat je doet, hoe en waarom, zonder een politieke mening te uiten. Doe dit steeds op een beleefde manier, ook tijdens een evenement, de veteranen (van elk land!.!) met respect behandelen.
-Géén alcohol gebruiken wanneer er publiek aanwezig is, ook niet voor, tijdens en na een battle. Stomdronken leden worden niet geduld tijdens een evenement!
Ook drugs e.a. worden niet getolereerd in de groep!. .'. .
-Neem géén orders aan van iemand buiten de groep tenzij anders gezegd, vb. andere .. groepsverantwoordelijke tijdens het evenement, of de Organisator. Bij deze laatste, groepsverantwoordelijke verwittigen en hij zal horen wat het probleem is.
-Elk gerechtigd bevel van iemand met een hogere rang moet opgevolgd worden, zonder tegenspreken.

4. Evenementen:

De leden worden tijdig ingelicht voor de plaats en uur van afspraak, dit via mail, briefwisseling of telefoon.
Leden die niet deelnemen aan een evenement moeten dit tijdig laten weten aan de verantwoordelijke van de groep voor het evenement zelf!
Er zal van uitgegaan worden dat iedereen zijn bijdrage levert aan de opzet en afbraak van de display.
Ieder lid dient aan minstens 5 evenementen per jaar deel te nemen ( bijvoegsel 12/04/2009)

5. Kampreglement :

-Ontwaken gebeurt op eigen initiatief, maar rekening houdend met dat u klaar staat in uniform wanneer het publiek ter plaatse is.
's Morgens kan het zijn dat er een appel is waarin het programma van de dag zal medegedeeld worden.
Het uniform dat u draagt 's morgens als u ontwaakt is het basisuniförm tenzij anders word meegedeelt.
-Zorg steeds dat je uniform correct wordt gedragen, de Feldgendarmerie mag hier op toe zien en heeft een bepaalde immuniteit, het dient altijd perfect te zijn.
De uniformkeuze zal door de groepsverantwoordelijke op tijd worden medegedeeld in de loop van de dag, wanneer er bijvoorbeeld drill word gedaan, is het een ander uniform dan het basisuniform of gevechtstenue.
-Op elk evenement zal het volledige basisuniform + gevechtsuniform en periodiek kampeermateriaal meegenomen worden!
- In de loop van de dag zullen ook altijd 2 mensen permanent in het kamp moeten blijven ter bewaking van het kamp zelf, de wacht ' s avonds van het kamp zal per meeting besproken worden wie, wat, waar, wanneer en hoe.
Dit gebeurt volgens een beurtrol waar iedereen aan deelneemt, dit ook om de mensen te woord te staan indien zij vragen hebben.
-Wanneer er door bezoekers vragen worden gesteld over de groep "W02 "of dergelijke, sta dan deze mensen vriendelijk te woord en kom ontwapenend over.
-Het gebruik van hedendaagse voorwerpen in het kampement wordt zoveel mogelijk vermeden, wanneer dit toch noodzakelijk is, doe dit dan op een niet zichtbare plaats. Probeer zoveel mogelijk actief bezig te zijn wanneer er bezoekers zijn (laarzen poetsen, wapen reinigen, periodieke gezelschapsspelen, oefenen drill, enz.............
Probeer steeds een actieve indruk te geven.

6. Netheid van het kampterrein :

Ieder lid dient erop toe te zien dat hij de plaats waar hij overnacht, of gekampeerd heeft, terug achterlaat zoals hij ze aantrof voor het treffen, geen rommel, afval,....Persoonlijke uitrusting wordt na gebruik onmiddellijk opgeborgen, in de tent of materiaalkist, dit ook om verlies hiervan tegen te gaan.
De kampverantwoordelijke en /of Feldgendarmerie zal hierop toezien.

7. Wapens, richtlijnen, veiligheden e.a. en hoe ermee omgaan:

- Tijdens static show/kampement:

-Tijdens activiteiten zoals deze worden enkel wettelijk onklaar gemaakte wapens of volgens Belgische wetgeving vrijgegeven wapens gebruikt. Enkel bij expliciete toelating van de bevoegde overheden worden er blankvuurwapens meegedragen en gebruikt.
-Elk lid moet bewust en veilig kunnen omgaan met wapens.
-De wapens die kaderen in de displayen dienen dus uit de uitgebeelde periode te stammen,
-Wapens worden enkel door leden gedragen met de leeftijd van 18 jaar en ouder, en na het afleggen van een bekwaamheidstest binnen de groep.
-Indien de wetgeving in België zodanig gewijzigd wordt dat het bezitten van blankvuurwapens toegelaten wordt aan leden van een erkende re-enactmentvereniging, zal dit enkel gelden voor iemand die volwaardig lid is.

-Wapendracht, voor, tijdens en na een battle:

-Wapens worden nooit aan bezoekers overhandigd, het is uw verantwoordelijkheid. Het wapen mag enkel uit handen gegeven worden ter controle van de politie, bij agenten in burger, steeds vragen naar een legitimatie.
-Richt nooit uw wapen op andere personen.
-Volg steeds de richtlijnen van de ordediensten en uw groepsverantwoordelijke op.
-Indien er blankvuurwapens gebruikt worden, worden deze pas geladen nadat hiervoor door de organisator en/of groepsverantwoordelijke de toelating. is voor gegeven.
-Voor en na een battle zijn wapens altijd ontladen, de laders die op de wapens steken zijn altijd leeg, na de slag zal dit altijd gecontroleerd worden. .
-Ook een wapen nooit onbeheerd achterlaten. .
-Leden van andere groepen die voor de gelegenheid deel uitmaken van onze display of eenheid worden aan dezelfde regels onderworpen!
-Wapens die vervoerd worden naar een evenement dienen ongeladen te zijn en verpakt + opgeborgen op een veilige manier.
-Nooit scherpe of andere munitie tenzij blanks meebrengen naar een meeting!
-Tijdens de statie show moeten de wapens veilig opgeborgen, op de man gedragen of bewaakt zijn.
-Geen munitie (blank) of simulatiegranaten mogen gedragen worden tijdens een statie show.
-Een test van het wapen voor de battle moet voorafgegaan worden door de kreet "test wapen"

- Tijdens de battle:

-Is het gebruik van bajonetten, messen, dolken, ... verboden. Enkel om een technisch probleem van het wapen op te lossen mag men hier gebruik van maken.
-Nooit een wapen van iemand aannemen als de veiligheidsmaatregelen niet gebeurt zijn!
-Het gebruik van thunderflashen of andere springstoffen op korte afstand is verboden, ook wanneer ze niet goed gekeurd zijn door het veiligheidspersoneel!
-Wanneer er gebruik gemaakt wordt van simulatiegranaten is het verplicht " granaat" te roepen, zodat de mede re-enactors weten dat er een sim. granaat is gesmeten.
-Elk lid dat door onveilig gebruik van een wapen iemand verwond, zal een opgelegde sanctie krijgen, die hem gedurende een bepaalde tijd het omgaan met wapens verbiedt.
-Een wapen mag nooit afgevuurd worden tijdens een battle als er een persoon op minder dan 5m is genaderd.
-Wanneer iemand (publiek of re-enactor) reëel gewond is geraakt tijdens het evenement, moet er onmiddellijk het vuren worden gestaakt en "medic, no play" geroepen worden.

8.Leden:

Personen met interesse in een lidmaatschap worden eerst uitgenodigd op een gesprek met enkele aangeduide bestuursleden, hier zal de motivatie van het toekomstige lid nagetrokken worden.
Wanneer personen (18 jaar of ouder) met interesse in een lidmaatschap, leden aanspreken, zullen zij de betrokken persoon onmiddellijk doorsturen naar een bestuurslid voor verder informatie.
Elk lid dat juist bij de groep is gekomen zal een bepaalde periode een andere taak hebben dan schutter tijdens een battle, de reden hiervoor is dat de groep een bekwaamheidstest zal doen en hiermee aantonen dat hij al dan niet geschikt/ongeschikt is om met wapens om te gaan.Om deze reden moeten (toekomstige) leden mentaal en fysiek fit zijn.
Elk lid dat een verdienste heeft bekomen van moed, dienstjaren, inzet, e.a. mag dit enkel dragen wanneer dit is uitgereikt binnen de groep op officiële uitreikingen.
Dit kan of zal om de zoveel evenementen gebeuren.

Leden die niet meer wensen deel uit te maken van FjR.2 kunnen dit laten weten door:

-D.m.v. het lidgeld niet meer te betalen
-D.m.v schrijven gericht aan de voorzitter
-Het bestuur behoudt zich het recht, mits de nodige bewijslasten; om leden te verwijderen uit de vereniging zonder algemene stemming en zonder beroep als zij zich schuldig maken aan volgende feiten:
-Persoonlijke verrijking onder de naam FjR.2, zonder medeweten van het bestuur en de leden.
-Het in diskrediet brengen van de naam FjR.2 en zijn leden.
-Overmatig drank-en / of drugsgebruik.
-Extreem of aanhoudend storend gedrag ..
-Of elke andere regel die zij hebben overtreden van het reglement.

Bij problemen, vragen en opmerkingen, zullen de leden zich wenden tot het bestuur of de groepsverantwoordelijke, zij zullen dan een oplossing proberen te zoeken voor het probleem .

FjR.2 verwacht van zijn leden een positieve uitstraling; inzet en bijdrage aan de goede sfeer en zich ten allen tijde politiek afzijdig houden.

9. Vergaderingen en bestuursverkiezingen :

-Vergaderingen:

Twee maal per jaar zal er een algemene ledenvergadering plaatsvinden, dit voor het aankomende seizoen en net na het seizoen, + ook de overkoepelende organisatie zal 2x een vergadering organiseren waar ook ieder van ons dient aanwezig te zijn indien mogelijk.
De leden zullen hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden via brief, mail of telefoon. Hierin zal locatie, datum en uur weergegeven worden.
Bij stemmingen op dergelijke vergaderingen heeft elk lid één stem, afwezige leden kunnen hun stem uitbrengen bij volmacht.
Leden kunnen op aanvraag een algemene vergadering aanvragen, dit door 2/3 meerderheid en de vraag moet gericht worden aan de voorzitter.
Zolang er door de actieve leden geen herverkiezing van het bestuur gevraagd zal worden zal deze niet plaatsvinden. De vraag kan door een gewone meerderheid.

-Bestuursvergaderingen:

Bestuursvergaderingen van de overkoepelende organisatie zullen maandelijks of op vraag van de voorzitter plaatsvinden.
Van FjR.2 zullen alleen maar ledenvergaderingen plaatsvinden waar desnoods het bestuur één uur vroeger komt om zaken te bespreken.

10. Zichtrekening :

De overkoepelende organisatie beschikt over een lopende zichtrekening bij KBC. Tijdens bestuurs-en ledenvergaderingen zal de penningmeester steeds een kasverslag bekend maken,
Actieve leden kunnen op vraag aan de penningmeester steeds een rekeningstand aanvragen.

11 . Verzekering:

Alle actieve leden zijn verzekerd voor lichamelijke schade en overlijden tijdens evenementen, samenkomsten, en tijdens de verplaatsing van en naar.Informatie over de verzekering kan ten allen tijde aangevraagd worden aan de voorzitter (van de overkoepelende organisatie).
Elk lid dient ook in orde te zijn met zijn jaarlijkse betalingen en verzekering, dit om ongemakkelijkheden te vermijden achteraf.

12. Voertuigen:

FjR.2 beschikt niet over voertuigen als verenigingseigendom. De voertuigen die aanwezig zijn op activiteiten vallen dan ook onder het gezag en verantwoordelijkheid van de eigenaar of door de eigenaar aangesteld persoon.
De nodige formaliteiten zoals verzekering en eventuele inschrijvingsdocumenten moeten steeds in orde zijn bij deelname aan een evenement.
Het bestuur behoud zich het recht deze documenten te controleren bij aanvang van een activiteit.
Voertuigen en /of leden kunnen zich ook ter beschikking stellen voor film, theater, documentaire, .... enz. hier worden ze meestal voor vergoed.
Bij verhuur van een voertuig ( o.a. filmopnames) wordt aan de eigenaar gevraagd om 25% van het bedrag af te staan als de organisatie van de verhuur van het voertuig door de overkoepelende club gebeurd, wanneer dit niet zo is hoeft er niets afgestaan te worden. Het resterende bedrag is een onkostenvergoeding voor de eigenaar (transportkosten, benzinekosten, ... )

Bij de verhuur van een geklede figurant zal er 25% van de opbrengst ten rechte komen van de figurant/lid, dit om eventuele onkosten te vergoeden( vervoer, uniform, ... ).

De voertuigen van FjR.2 moeten een neutrale kleur hebben(Luftwaffe blauw of camouflage) en neutraal of Luftwaffe gemarkeerd zijn voor clubvoldoening. ..

13. Auteursrechtelijke afstand:

Wanneer u dit reglement ondertekend verklaart u afstand te doen van uw auteursrechten op:
-De door u persoonlijk genomen en toegezonden foto's met betrekking tot de re-enactment aangelegenheden. van FjR.2
Deze foto's mogen dan ook met uw toestemming gebruikt worden voor de website en andere publicitaire doeleinden.
Of, wanneer u niet akkoord gaat, zend u gewoon géén foto' s door aan de webmaster en / of leden
.
14. Verklaring:

Bij het ondertekenen van dit reglement verklaart u ook dat u géén neo-nazi of antisemitisme ideeën verkondigt of voorstander bent van dit regime.
Uw lidmaatschap bij FjR.2 heeft enkel te maken met de interesse in de geschiedenis en het correct uitbeelden van het leven van een frontsoldaat in het regulaire leger van Duitsland, de Fallshirmjagers (parachutisten), tijdens de periode van 1939 tot 1945. Mocht het blijken dat u pro bent aan het regime welk destijds heerste, zal u de vereniging onmiddellijk moeten verlaten.


Voor akkoord: "Gelezen en goedgekeurd"


Opgemaakt te ..........•.........
op datum van .
Handtekening: ..

-------
HOME NEXT PAGE
©Copyright 2006 Fallschirmjäger regiment 2